پرداخت در محل

تمامی هزینه های خشکشویی اجناس مشتریان در محل منزلشان بعد از تحویل اجناس به صورت نقد یا از طرق دستگاه پوز قابل پرداخت می باشد.